นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า
EXCHANGE / RETURN POLICY

เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วย

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
1.1. นำสินค้าที่ไม่ผ่านการใช้งานและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมมาเปลี่ยนหรือคืนได้ใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วย
1.2. เรารับคืนสินค้าเฉพาะที่มีปัญหาบกพร่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี เป็นต้น
1.3. ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้าให้ครบถ้วนด้วยนะ
1.4. ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
1.5.สินค้าใหม่ที่เปลี่ยนจะต้องมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของสินค้าที่เกิดขึ้น(หากมี) เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างหากสินค้าใหม่มีราคาที่ต่ำกว่าสินค้าเดิม
1.6. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของราคาสินค้าที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างหากสินค้าใหม่มีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าเดิม
1.7. ในกรณีที่เปลี่ยน/คืนสินค้าจากความต้องการของลูกค้าเอง เช่นเปลี่ยนใจ เปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนสี ลูกไม่นั่ง ฯลฯ สามารถเปลี่ยนได้โดยสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังไม่ผ่านการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้า10%(จากราคาที่ซื้อ) และลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด
1.8. การเปลี่ยน/คืนสินค้าที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าเอง ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งใหม่ทั้งหมด

2. หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า
2.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)
2.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบ อื่นๆ

3. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน
3.1 ในการชำระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทำการ Void ให้ลูกค้า
3.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้ว หรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีเราจะทำการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร

สอบถามหรือสั่งซื้อ   Babygiftretail


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :