โปรโมชั่น Amarin Baby&Kids Fairครั้งที่ 14 
(19 มิ.ย. – 28 ก.ค. 62)