เลี้ยงลูกตามวัย

เพราะลูกในแต่ละวัย มีพัฒนาการด้านต่างๆที่แตกต่างกัน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านภาษา,พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่,พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก,พัฒนาการการปรับตัว การเข้าสังคม และพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเอง มาเรียนรู้เพื่อให้ลูกน้อยได้พัฒนาการด้านต่างๆได้สมวัยกัน